Algemene voorwaarden InterGentes

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor InterGentes Training & Coaching B.V.

Gedeponeerd bij Voorwaarden.net (www.voorwaarden.net)

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee een overeenkomst voor deelname aan een training of coaching is gesloten;

Deelnemer: De natuurlijke persoon die, door opdrachtgever gezonden of op eigen titel, feitelijk deelneemt aan de training of coaching;

Training: De training, cursus, workshop of enige andere bijeenkomst en/of activiteit met als doel het overbrengen en/of het vergroten van kennis en/of vaardigheden van de deelnemer en/of het vergroten van de samenhang/-werking binnen de groep deelnemers;

Open training: Een op initiatief van InterGentes BV in het leven geroepen training met een specifiek thema, waarvoor deelnemers zich individueel kunnen inschrijven. De deelnemer geldt als opdrachtgever.

In-company training: Een training door InterGentes BV georganiseerd in opdracht van een opdrachtgever met een door opdrachtgever aangebracht thema ten behoeve van een door opdrachtgever aangedragen aantal deelnemers. Voor de in-company training wordt een offerte uitgebracht aan de opdrachtgever.

Coaching: Een bijeenkomst tussen de coach en één of enkele deelnemers waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het individu centraal staat.

Trainingsgelden: De kosten die InterGentes aan de opdrachtgever in rekening brengt voor de training of coaching.

Voorwaarden: De algemene voorwaarden van InterGentes BV (hierna te noemen InterGentes).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en overige transacties van en met InterGentes. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met InterGentes, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Lid 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. InterGentes en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij geldt dat aan die nieuwe bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk met de originele bepaling overeenkomstige strekking toe moet komen, zodat op die nieuwe bepaling wel een beroep kan worden gedaan.


Artikel 3. Overeenkomst voor deelname aan een open training

Inschrijving voor een door InterGentes te organiseren open training kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, hetzij door telefonische aanmelding, hetzij door aanmelding per e-mail. De overeenkomst tussen partijen tot deelname aan een open training komt onder ontbindende voorwaarde tot stand op het moment dat InterGentes de inschrijving schriftelijk bevestigt en wel vanaf het moment dat InterGentes deze bevestiging per post, per fax dan wel per e-mail naar de opdrachtgever verzendt. De ontbindende voorwaarde in deze is indien voor de betreffende training het vastgesteld minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, danwel door annuleringen het aantal deelnemers zakt onder het vereiste minimum aantal, de overeenkomst voor dan als ontbonden geldt. De opdrachtgever voor wie de overeenkomst aldus wordt ontbonden, zal al hetgeen deze voor deelname heeft betaald, weer kosteloos terugontvangen.

 

Artikel 4. Opdracht via vertegenwoordiger

De opdrachtgever die als (middellijk) vertegenwoordiger van een andere partij met InterGentes een overeenkomst tot deelname aan een open training of een overeenkomst voor een in-company training of coaching aangaat, garandeert InterGentes dat hij/zij volledig bevoegd is de overeenkomst voor zijn/haar principaal af te sluiten. Verder staat deze (middellijk) vertegenwoordiger, naast zijn/haar opdrachtgever, in voor de betaling van al hetgeen verschuldigd is uit hoofde van de gesloten overeenkomst en hetgeen opdrachtgever verder verschuldigd mocht zijn uit hoofde van deze voorwaarden, alsmede voor de naleving van deze voorwaarden.

 

Artikel 5. Prijzen van de training of coaching

Lid 1. De prijzen van de training of coaching die staan vermeld in een offerte, advertentie of mailing van InterGentes zijn slechts bindend voor de specifieke training of coaching die uitdrukkelijk in haar offerte, advertentie of mailing staat opgenomen. Alle daarin vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijsstellingen in een offerte, advertentie of mailing van InterGentes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

Lid 2. Bij een coaching of in-company training die op een externe locatie plaats vindt, wordt in de offerte voor de accommodatie (zoals o.a. zaalhuur, lunch, overnachting e.d.) uitsluitend een indicatieve (dus InterGentes niet bindende) kostenraming opgenomen. Opdrachtgever is bij verlening van de opdracht te allen tijde de werkelijke kosten van de accommodatie verschuldigd.

Lid 3. InterGentes is bij een coaching of in-company training gerechtigd om ten volle de prijsstijgingen aan opdrachtgever door te berekenen welke zich voordoen vanaf het totstandkomen van de opdracht tot de afronding van de opdracht voor de door InterGentes aan haar trainers of coaches te betalen lonen en/of honoraria.

 

Artikel 6. Betaling

Lid 1. Na inschrijving voor een open training, hetzij het verstrekken van de opdracht voor een in-company training of coaching, zendt InterGentes de opdrachtgever een factuur voor deze opdracht. Bij een in-company training of coaching is InterGentes gerechtigd opdrachtgever tevens een bedrag ter hoogte van de geraamde accommodatiekosten voor de hele training in rekening te brengen, indien er gebruik wordt gemaakt van een externe locatie.

Lid 2. De betalingstermijn voor deze factuur loopt te allen tijde af op de veertiende dag na de factuurdatum.

Lid 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en dientengevolge wettelijke rente aan InterGentes verschuldigd, welk percentage vermeerderd wordt met 2%. Daarnaast is opdrachtgever aan InterGentes aanmaningskosten verschuldigd ter hoogte van 3% van het totale factuurbedrag, met een minimum van

€ 95,00 per factuur, excl. BTW.

Lid 4. Wanneer de voormelde aanmaning niet tot (volledige) voldoening leidt van het verschuldigde, dan is opdrachtgever voor de voortgezette buitengerechtelijke incassowerkzaamheden aan InterGentes verschuldigd een bedrag van minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit bedrag te vermeerderen met BTW, met als minimum een bedrag van € 175,00 excl. BTW.

Lid 5. Als opdrachtgever het verschuldigde in termijnen mag betalen, is InterGentes ondanks deze overeengekomen betalingscondities te allen tijde gerechtigd eerdere betaling van de traininggelden te verlangen, met name indien die betalingsregeling niet nagekomen wordt of aan InterGentes omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever bestaande en/of toekomstige betalingsverplichtingen niet zal (kunnen) nakomen. Opdrachtgever zal in voorkomend geval een nieuwe factuur toegezonden worden.


Artikel 7. Opschorting, uitsluiting deelname

Lid 1. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de factuur door opdrachtgever, is InterGentes gerechtigd de uitvoering van de hele training of coaching op te schorten danwel bij een reeds van start gegane training of coaching, de deelnemers voor de duur dat de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt, de deelname aan de training of coaching te ontzeggen. Ontzegging van deelname aan de training of coaching door InterGentes is eveneens toegestaan in het geval de deelnemer het goede verloop van de training of coaching zodanig verstoort dat mededeelnemers en/of trainers of coaches hiervan hinder ondervinden. InterGentes is zelfs gerechtigd een deelnemer definitief uit te sluiten van deelname aan de (rest van de) training of coaching. Definitieve uitsluiting bij ordeverstoring is eerst aan de orde als de deelnemer, na behoorlijk te zijn gewaarschuwd, toch volhardt in het ordeverstorend gedrag.

Lid 2. Opschorting van de uitvoering danwel ontzegging van deelname aan een training of coaching als gevolg van lid 1 van deze bepaling, bevrijdt opdrachtgever in geen enkel opzicht van haar contractuele verplichtingen ten opzichte van InterGentes en zal dus niet leiden tot restitutie van al betaalde trainingsgelden of korting op de overeengekomen contractsom. Opschorting en/of uitsluiting uit hoofde van lid 1 van deze bepaling leidt evenmin tot een verplichting voor InterGentes om de dagdelen die de opdrachtgever/deelnemer daardoor is misgelopen, in te halen; voor ieder dagdeel dat de deelnemer ingevolge de opschorting danwel uitsluiting mist, geldt dat InterGentes aan haar contractuele verplichting jegens opdrachtgever heeft voldaan.

Lid 3. Opschorting danwel uitsluiting als voormeld zal evenmin leiden tot enige schadeplichtigheid van InterGentes.

Lid 4. Het voorgaande laat onverlet alle overige bevoegdheden en aanspraken die volgens de wet aan InterGentes toekomen indien opdrachtgever diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.


Artikel 8. Annulering van de opdracht

Lid 1. Annulering voor opdracht inzake een open training, coaching danwel een in-company training kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Indien de verzending van een annuleringsbericht niet per aangetekende post geschiedt, geldt dat het risico voor het niet aankomen van dit bericht bij InterGentes, ligt bij de opdrachtgever.

Lid 2. Voor de annulering van een open training geldt het volgende:

- Vindt annulering plaats tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de training, dan is de ingeschreven individuele deelnemer een eenmalig bedrag verschuldigd van € 25,00, excl. BTW. Reeds betaald trainingsgeld, zal na verrekening van het voormelde bedrag worden terugbetaald aan opdrachtgever;

Vindt annulering plaats tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de training, dan is de ingeschreven deelnemer een bedrag ter hoogte van 50% van het verschuldigde trainingsgeld, welk bedrag vermeerderd wordt met BTW. Al betaald trainingsgeld, zal na verrekening van het voormelde bedrag worden terugbetaald aan opdrachtgever;

Vindt annulering plaats binnen 2 weken voor de aanvangsdatum van de training, dan is de ingeschreven deelnemer het volledige trainingsgeld verschuldigd.

Lid 3. Voor de annulering van een in-company training of coaching geldt het volgende:

- Vindt annulering plaats in de periode van 20 werkdagen tot 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de training of coaching, dan is de opdrachtgever een bedrag ter hoogte van 50% van het overeengekomen trainingsgeld verschuldigd, welk bedrag vermeerderd wordt met BTW. Daarnaast is de opdrachtgever aan InterGentes verschuldigd al die bedragen waarvoor InterGentes met het oog op de geannuleerde training of coaching, onherroepelijke verplichtingen bij derden is aangegaan (kosten zoals gereserveerde accommodatie buiten het bedrijf van InterGentes, enz.). Al betaald trainingsgeld, zal na verrekening van de voormelde bedragen worden terugbetaald aan opdrachtgever;

- Vindt annulering plaats op een kortere termijn dan 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de training of coaching, dan is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen traininggeld verschuldigd, welk bedrag vermeerderd wordt met BTW. Daarnaast is de opdrachtgever aan InterGentes verschuldigd al die bedragen waarvoor InterGentes met het oog op de geannuleerde training of coaching, onherroepelijke verplichtingen bij derden is aangegaan (kosten zoals gereserveerde accommodatie buiten het bedrijf van InterGentes, enz.).


Artikel 9. Verhindering van de deelnemer.

Indien een deelnemer verhinderd is voor deelname aan de training of coaching, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk na voorafgaand overleg met InterGentes. Vervanging wordt toegestaan, tenzij dit uit de aard van de training of coaching zelf niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een individuele coachingsbijeenkomst of een reeds van start gegane groepstraining waarbij deelname van een nieuwe deelnemer naar het oordeel van InterGentes een te grote inbreuk oplevert op het verdere verloop van de training.


Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst

Lid 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Lid 2. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil wijzigen en/of aanvullen, dan kan het tijdstip van aanvang/voltooiing van de opdracht wijzigen. InterGentes zal nimmer gehouden zijn mee te werken aan een verzoek van opdrachtgever dat leidt tot een zodanige verschuiving van de opdracht, dat InterGentes haar contractuele verplichtingen jegens andere opdrachtgevers niet na kan komen. Evenmin is zij gehouden te bewilligen in een verzochte wijziging/aanvulling, indien zij daardoor inbreuk moet maken op reeds gedane vakantietoezeggingen van (het door) haar (ingeleende) personeel. Dit betekent niet dat InterGentes niet haar uiterste best zal doen om de opdrachtgever zo veel mogelijk tegemoet te komen.

Lid 3. Indien de wijziging van de opdracht wordt overeengekomen en die wijziging leidt tot een kwantitatieve en/of kwalitatieve verzwaring van de opdracht, dan is opdrachtgever naast de reeds overeengekomen prijs voor de training, het uit de overeengekomen wijziging voortvloeiende meerwerk verschuldigd.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Lid 1.InterGentes sluit bij dezen haar aansprakelijkheid uit voor enige schade (direct en/of indirect) die veroorzaakt is door, of indirect verband houdt met deelname aan een training of coaching van InterGentes, tenzij aan InterGentes opzet en/of grove schuld kan worden verweten. InterGentes sluit met name met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijkheid uit voor (de gevolgen van) een zich tijdens (of na) de deelname aan de training of coaching bij de deelnemer voordoende verstoring van de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid. Zo sluit zij haar aansprakelijkheid uit voor fysiek letsel bij de deelnemer, bijvoorbeeld bij de deelname aan enig fysiek onderdeel.

Lid 2. Behoudens opzet of grove schuld van InterGentes, is deze niet aansprakelijk voor schade aan het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever is verplicht zelf een back-up en/of afschriften van het materiaal te behouden en verzekerd te houden.

Lid 3. Indien komt vast te staan dat InterGentes aansprakelijk is vanwege enige schade voor de opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht, dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht, is aangenomen, danwel is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder enige aansprakelijkheidsverzekering van InterGentes wordt uitbetaald.

Lid 4. De opdrachtgever verplicht zich bij deze om de door hem/haar gezonden deelnemers te wijzen op de in deze bepaling opgenomen aansprakelijkheidsuitsluiting en –beperking en vrijwaart in deze, behoudens grove schuld danwel opzet van InterGentes, InterGentes voor alle schadeclaims van de door die opdrachtgever gezonden deelnemers aan de training of coaching

Lid 5. Indien InterGentes door een door opdrachtgever aangedragen deelnemer in of buiten rechte wordt aangesproken op vergoeding van een schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training of coaching, is opdrachtgever aan InterGentes verschuldigd al de kosten die zij maakt ter afwering van de vordering van de deelnemer. Voorts is opdrachtgever aan InterGentes verschuldigd al hetgeen waartoe zij uit hoofde van enige procedure (voorlopige voorziening en/of bodemzaak) mocht worden veroordeeld. Opdrachtgever zal dan binnen een week na betekening aan hem/haar van de executoriale titel aan InterGentes al hetgeen vergoeden dat uitgever ingevolge die titel moet voldoen, een en ander tenminste vermeerderd met de bijkomende executiekosten ten laste van InterGentes. Als InterGentes de opdrachtgever in vrijwaring dagvaardt, zal de opdrachtgever zich daartegen niet verzetten en alle kosten gemoeid met het vrijwaringsincident en de daarop volgende procedure, alsmede die van de hoofdzaak tegen InterGentes, voor zijn/haar rekening nemen.

 

Artikel 12 Geheimhouding

Lid 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Lid 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, InterGentes gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en InterGentes zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is InterGentes niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 13 Niet overname/inschakeling personeel en medewerkers

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, te verlengen met een termijn tot één jaar na afloop van de opdracht, op geen enkele wijze personeel van InterGentes, noch andere medewerkers waarop InterGentes een beroep heeft gedaan voor de uitvoering van de opdracht, danwel voor InterGentes soortgelijke opdrachten verzorgen (m.n. freelance trainers en coaches) in dienst nemen noch anderszins inschakelen om enige trainings- of coachingsactiviteit te ontplooien.

Sluiten
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie